Legionella bemonstering

Uit de door Arbo wetgeving uitgegeven beleidsregel 4.87a en de richtlijnen ISSO 55.3 en AI32 blijkt dat het verplicht is om een legionella beheersplan te hebben. Een legionellabesmetting gebeurt via de longen doordat er nevel wordt ingeademd. Koeltorens, verdampingscondensors en luchtwassers zijn een voorbeeld van waterinstallaties die waternevel, ook wel aerosolen genoemd, produceren en het risico op een besmetting door Legionella bacteriën extra groot maakt. Legionella kan diverse ziektes en aandoeningen veroorzaken, waaronder Legionellapneumonie (de veteranenziekte). Het is daarom van groot belang om tijdig legionellamonsters te laten nemen.

Legionella monstername

Een onderdeel daarvan is het periodiek laten controleren van het circulatiewater op aanwezigheid van de Legionella bacterie. Door monstername van het water wordt vastgesteld of er een te hoge concentratie aan Legionella bacteriën voorkomen in de leidingen. Afhankelijk van opstelling van de koeltoren of verdampingscondensor en de daaruit voortvloeiende risicocategorie, wordt de frequentie van monstername bepaald.

Legionella onderzoek

De door Abalco® genomen monsters worden door een onafhankelijk en gecertificeerd laboratorium geanalyseerd en gerapporteerd. U ontvangt het originele rapport en, afhankelijk van de uitslag, een advies over eventueel te nemen maatregelen.